MPSC Polity notes in Marathi pdf

या Blog Post मध्ये MPSC Polity notes in Marathi pdf Provide करत आहोत. भविष्यात आणखीन Class Notes देखील येथे Share केले जाईल.

MPSC Polity notes in Marathi pdf

संपूर्ण घटनादुरुस्ती 1 पासून 103 पर्यंतDownload
संसद handwritten notesDownload
सरन्यायाधीश (chief justice)Download
Indian Constitution All Detail Articles (Eng. And Marathi)Download
राज्य विधानमंडळ handwritten notesDownload
विविध कायदे PDFDownload
Polity – NCERT GistDownload

Important Sub Topics In polity

Polity (राज्यव्यवस्था)

 • laxmikant read kara कारणपूर्वलाआणिमुख्यलाजेसारखेआहेतेआताच read kara….(Marathi/English)

घटनानिर्मिती

 • घटनेचीवैशिष्ट्ये
 • उद्दिष्टांचाठराव

प्रस्तावना

 • खटले

संघराज्येराज्यसक्षेत्रे

 • कलाम (प्रक्रिया)
 • घटनेचीसंघराज्यीयएकात्मवैशिष्ट्ये
 • राज्यस्थापनेचाक्रम

नागरीकत्व

 • नोंदणी
 • स्वीकृती
 • नागरिकांतकाढूनघेणे

मुलभूतहक्क

 • कलाम१३ते३२

मार्गदर्शकतत्वे

मूलभूतकर्तव्य

 • कर्तव्यांचाक्रम
 • वर्मासमिती

घटनादुरुस्ती

 • अलीकडीलपाचघटनादुरुस्त्या
 • घटनादुरुस्तीक्रमांक
 • घटनादुरुस्तीउद्देश्य

राष्ट्रपती

 • महाभियोग
 • क्षमादानाचाअधिकार

10 प्रधानमंत्रीमंत्रिमंडळ

 • कलाम७८
 • १६,५२,९१विघटनादुरुस्ती

11 महान्यायवादी

12 संसद

 • लोकसभाविधानसभानिवडणूकप्रक्रिया (पुनर्रचनाआयोग)
 • जागारिक्तहोणे
 • लोकसभासभापतीलोकसभाविसर्जनाचापरिणाम
 • संसदीयकामकाजाचीसाधने
 • संयुक्तसंसदीयसमिती ( JPC )
 • SC & ST राजकीयआरक्षण – L.S & R.S

13 न्यायव्यवस्था

 • SC, HC प्रारंभिकअधिकारक्षेत्र
 • सरन्यायाधीशनियुक्ती
 • ग्रामन्यायालयेलोकअदालती
 • लोकपाललोकायुक्तकौटुंबिकन्यायालय
 • NALSA
 • आंतरराष्ट्रीयन्यायालय

14 राज्यपाल

 • राष्ट्रपतीआणिराज्यपालयांच्याअधिकारांचीतुलना
 • उदाक्षमादान

15 ३७१कलाम

 • वैधानिकविकासमहामंडळ

16 मुख्यमंत्रीमंत्रिमंडळ

 • केंद्राबरोबरतुलनाकलाम७८आणिकलाम१६७तुलना

17 महाधिवक्ता

 • महान्यायवादीबरोबरतुलना

18 राज्यविधिमंडळ ( combine साठीमहत्वाचाटॉपिक)

 • विधानमंडळाचीरचना
 • विधानपरिषदकलाम१६९,१७१
 • विधानसभाअध्यक्ष३३विघटनादुरुस्ती

19 केंद्रराज्यसंबंध

 • कलम३६५२५६
 • आयोग
 • इतरसर्वकलमे

20 आंतरराज्यीयसंबंध

 • कलाम२६२लवादस्थापनवर्षकायमस्वरूपीलवाद
 • कलाम२६३
 • आंतरराज्यीयपरिषदविभागीयपरिषदकलाम३३१( SC )

21 आणीबाणी

 • S.R बोम्मईखटला
 • आणीबाणीअसताना– मूलभूतहक्कासोबततुलनाकरा

22 केंद्रशासितप्रदेश

 • सर्वकलमेपाहायचीआहे
 • दिल्ल्लीबद्दलमाहिती ( निवडणूक )
 • J&K आणिलद्दाखदिसूदमणआणि DNH

23 भाषा

 • कलाम३४८अभिजातभाषावेपरिशिष्ट
 • तूल्लूभाषाविशेष

24 परिशिष्टये

 • तिसरेशपथआठवेभाषा (एकूण२२परिशिष्टये)

25 सूची

 • केंद्रसुचीराज्यसूचीसामावर्तीसूची (Combine साठीमहत्वपूर्णटॉपिक)

26 आयोग

 • नीती आयोग
 • मागासवर्गीय आयोग कलाम ३४१, कलाम ३३८ B
 • मानवाधिकार आयोग
 • MPSC , UPSC
 • केंद्रीय निवडणूक आयोग, राज्य निवडणूक आयोग

27 L.S आणि V.S मध्ये — SC ST यांच्याजागांचीमुदतवाढदेणाऱ्याघटनादुरुस्त्या

Leave a Comment